ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ilse Pappyn, met maatschappelijke zetel te Kluisbergen (Kwaremont) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE.0805.898.071.

Alle communicatie verloopt via info@hetbrongeschenk.be.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Ilse Pappyn met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan enkel schriftelijk van de algemene voorwaarden worden afgeweken. Ilse Pappyn behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. Controleer de versie zoals vermeld op de website.

Mocht enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan raakt dit niet aan de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen ervan. Desgevallend verbinden de cliënt en Ilse Pappyn zich ertoe de nietig verklaarde bepaling te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk het doel benadert van de nietig verklaarde bepaling.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Ilse Pappyn garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Ilse Pappyn zich het recht voor om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Ilse Pappyn biedt psychologische begeleiding. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis.

KWALITEITSWAARBORG, BEROEPSGEHEIM, DEONTOLOGIE

Ilse Pappyn is erkend (klinisch) psychologe: erkenningsnummer 802133512 en visumnummer  408030. Ilse Pappyn is gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code van psychologen (www.compsy.be), alsook de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn het beroepsgeheim en het recht op informatie. De cliënt kan rekenen op de rechten die vastgelegd zijn in de Wet op de Patiëntenrechten.

DEELNAME EN AANSPRAKELIJKHEID

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Ilse Pappyn, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

PRIVACY

Ilse Pappyn draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede psychologische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van Ilse Pappyn staat beschreven op www.hetbrongeschenk.be en de cliënt bevestigt er kennis van te hebben genomen.

CLIENTENDOSSIER

Bij opstart van de begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt. Dit omvat onder meer: persoonsfiche (identificatie van de patiënt), reden van het contact of de problematiek bij de aanmelding, een overzicht van de sessies en behandelde topics.

TARIEVEN

De gehanteerde tarieven worden transparant vermeld op de website hetbrongeschenk.be.

BETALING

Betaling gebeurt na afloop van elke sessie zoals omschreven op de website www.hetbrongeschenk.be en het uitzonderlijke geval van betaling op factuur dient de factuur binnen de 15 kalenderdagen na de facturatiedatum betaald te worden op de bankrekening van Ilse Pappyn (KBC BE10 7370 7079 6404, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de factuur.

Eventuele andere, overeengekomen, bijkomende kosten, worden ten laatste verrekend bij de eerstvolgende sessie.

Bij elke laattijdige betaling is een interest verschuldigd aan 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 EUR en kan Ilse Pappyn de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten of schorsen en toekomstig ingeplande sessies annuleren.

Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van 10 EUR aangerekend.

Alle bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Bij de betaling van de eerste sessie stelt u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Ilse Pappyn.

ANNULATIE

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos 24u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Ilse Pappyn de annulatie ontvangt per e-mail of telefoon.

Voor latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt een forfaitaire schadevergoeding van 70 EUR aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

OVERMACHT

Ilse Pappyn stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Ilse Pappyn geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Ilse Pappyn niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak met de cliënt naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Ilse Pappyn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht op een schadevergoeding kan doen gelden. Indien Ilse Pappyn op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, behoudt zij het recht op betaling van alle geleverde prestaties. In dergelijke gevallen van overmacht wordt de cliënt desgewenst doorverwezen naar een collega.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Indien het vertrouwen van Ilse Pappyn in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Ilse Pappyn zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

Ilse Pappyn kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is.

In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. Ilse Pappyn behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

INTELLECTUELE RECHTEN

Ilse Pappyn behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ilse Pappyn.

COMMUNICATIE

Communicatie tussen de cliënt en Ilse Pappyn per e-mail wordt beschouwd als schriftelijk. Ilse Pappyn kan mondelinge communicatie van de cliënt schriftelijk bevestigen. Als de cliënt het daar niet mee eens is, dient hij dat binnen een (1) week expliciet en schriftelijk te betwisten.

KLACHTENPROCEDURE

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan Ilse Pappyn binnen de tien werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.

Indien een gesprek geen oplossing biedt, kan de cliënt terecht bij de Psychologencommissie.

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd, dewelke desgevallend gevat moeten worden uiterlijk één jaar na de sessie die aanleiding gaf tot de geformuleerde klacht.

 

Algemene Voorwaarden – Versie 27/6/2024

 

Disclaimer en Privacy

 

Deze website is eigendom van Ilse Pappyn
Contactgegevens: Ilse Pappyn
Maatschappelijk zetel: Stationsstraat 129, 9690 Kluisbergen

Telefoon: +32 472 76 71 29

E-mail: info@hetbrongeschenk.be
Ondernemingsnummer: BE0805.898.071

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ilse Pappyn of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ilse Pappyn levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ilse Pappyn de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ilse Pappyn kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ilse Pappyn geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ilse Pappyn kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Links naar andere websites wordt als service aangeboden en het betekent niet dat Ilse Pappyn verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites.

Ilse Pappyn verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op andiericx.be kan door Ilse Pappyn worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Ilse Pappyn wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via de website www.hetbrongeschenk.be. Alle door u aan haar verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige), zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. Door aan Ilse Pappyn materiaal te sturen, geeft u haar het onbeperkte en onherroepbare recht om deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registeren. Tevens kan Ilse Pappyn de ideeën en technieken vrij toepassen die u haar laat toekomen. Ilse Pappyn heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ilse Pappyn houdt zich aanbevolen voor suggesties en/of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten en/of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Het staat Ilse Pappyn vrij om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op de www.hetbrongeschenk.be-website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Privacybeleid

Ilse Pappyn hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van activiteiten, …. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Ilse Pappyn, Stationsstraat 129, 9690 Kluisbergen, www.hetbrongeschenk.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de geldende wetgeving i.v.m. de verwerking persoonsgegevens (voor meer info kan u terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit) beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ilse Pappyn, Stationsstraat 129, 9690 Kluisbergen, www.hetbrongeschenk.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Ilse Pappyn kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de www.hetbrongeschenk.be-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de hetbrongeschenk.be-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Hetbrongeschenk.be bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding) en om een optimale, continue dienstverlening te garanderen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleind verschillen. Hetbrongeschenk.be verbindt zich ertoe de gegevens van een cliënt niet langer bij te houden dan nodig: minimum 30 jaar, maximum 50 jaar na laatste contact.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

hetbrongeschenk.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen aangeboden worden. Bij uw eerste bezoek aan de andiericx.be-website werd u al geïnformeerd over deze cookies en werd uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/.

Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Gebruikt door Google Analytics om de hoeveelheid data te beperken die doorgestuurd wordt bij piekgebruik van de website.
Bewaartermijn: 10 minuten en bevat geen gebruikersinfo
Privacy Policy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Cookies: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Registreert een unieke ID die gebruikt wordt voor statistieke data over hoe de bezoeker de website gebruikt.
Bewaartermijn: gedurende het websitebezoek
Privacy Policy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Cookies: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Laat toe te weten welke pagina’s, inhoud en activiteit een gebruiker op de website bezoekt. Via analytische inzichten verbeteren we de website op basis hiervan. Ook geeft dit suggesties voor performantie verbeteringen van de website.
Bewaartermijn: 2 jaar
Privacy Policy: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Cookie: Facebook Pixel
Naam: _fbp
Functie: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.
Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy
Bewaartermijn: 3 maand

 

 

Disclaimer en Privacy – versie 27/6/2024